Geheimhoudingsverklaring

Geheimhoudingsovereenkomst

 Aangezien u als opdrachtgever financiële informatie verstrekt aan een uitvoerder van TEMPEC wenst u een geheimhoudingsverklaring. Hieronder staat de inhoud van deze geheimhoudingsverklaring die wij samen met u ondertekenen.

De ondergetekende:

Naam:       Voorletter(s):

Adres:

Postcode:

verder te noemen NAAM Uitvoerder en,

 

Naam: <naam contractant2>      Voorletter(s): <voorletters contractant2>

Adres: <adres  contractant2>

Postcode:  <postcode contractant2> .Woonplaats: <woonplaats contractant2>

verder te noemen <naam in contract contractant2>, komen het volgende overeen:

 

Artikel 1.

Uitvoerder  stemt erin toe dat hij door <naam in contract contractant2>, wordt voorzien van vertrouwelijke informatie (hierna: de Informatie) betreffende:

Bedrijfsgegevens ten behoeve van het “Werkkapitaal onderzoek”.

 

Het doel van het verstrekken van deze informatie is:

Te komen tot conclusies en aanbevelingen en daaropvolgend de optimalisatie en minimalisatie van het werkkapitaal. De informatie kan in elke vorm, mondeling of schriftelijk, worden verstrekt. De aldus bedoelde informatie wordt hierna aangeduid als de Informatie.

 

Artikel 2.

Uitvoerder  zal alle voornoemde informatie die hem door <naam in contract contractant2> of door haar aangewezen personen is of zal worden verstrekt behandelen als vertrouwelijke informatie die hij derhalve voor derden strikt geheim zal houden.

 

Artikel 3.

Uitvoerder  zal de Informatie uitsluitend bekend maken aan zijn werknemers voor zover deze daarvan kennis moeten nemen voor het realiseren van het bovenomschreven doel. Uitvoerder zal zijn geheimhoudingsplicht ten aanzien van de Informatie integraal opleggen aan deze werknemers, die daartoe een afschrift van deze overeenkomst zullen ondertekenen.

 

Artikel 4.

Uitvoerder  is tot geheimhouding van de Informatie gehouden voor de duur van vijf (5) jaren na de dag waarop de betreffende Informatie door <naam in contract contractant2>  is verstrekt, of totdat de verstrekte gegevens van openbare bekendheid zijn geworden, buiten toedoen of nalaten van Uitvoerder. Hij is echter niet tot geheimhouding verplicht betreffende die delen van de door <naam in contract contractant2>  verstrekte Informatie waarvan hij ten genoegen van <naam in contract contractant2>  kan aantonen dat deze reeds van openbare bekendheid waren dan wel reeds in zijn bezit waren voordat deze Informatie van <naam in contract contractant2>   werd ontvangen, dan wel via een derde, niet tot geheimhouding verplichte partij in zijn bezit zijn gekomen.

 

Paraaf gelezen en goed bevonden bovenstaande

Naam Uitvoerder                                                          Naam <naam contractant2>

 

 

Paraaf Uitvoerder                                                     <Paraaf contractant 2>

 

Artikel 5.

Uitvoerder verplicht zich de Informatie op geen enkele wijze, in gewijzigde noch in ongewijzigde vorm, in exploitatie te nemen of toe te passen voor enig ander doel dan hierboven omschreven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van <naam in contract contractant2>.

Indien het gebruik van de Informatie door Uitvoerder resulteert in rechten van intellectuele eigendom of soortgelijke aanspraken zal Uitvoerder  deze rechten en/of aanspraken om niet overdragen aan <naam in contract contractant2> .

 

Artikel 6.

Uitvoerder zal geen octrooi aanvragen noch enig andere aanspraak maken, waar ook ter wereld, met betrekking tot de aan hem verstrekte Informatie en hij zal niemand in de gelegenheid stellen dit te doen, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van <naam in contract contractant2>  of tenzij de octrooiaanvrage of de aanspraak betrekking heeft op informatie

waarvan <naam in contract contractant1>  ten genoegen van <naam in contract contractant2>  kan aantonen dat hij over deze informatie beschikte voordat hij door <naam in contract contractant2>  was geïnformeerd of de beschikking kreeg door een derde, niet tot geheimhouding verplichte partij.

 

Artikel 7.

<naam in contract contractant2>  is gerechtigd op ieder moment te besluiten geen nadere Informatie te verstrekken en alle reeds verstrekte informatie op te eisen. Met inachtneming van het voorgaande is deze overeenkomst aangegaan voor <Onbepaalde tijd / voor …. Weken/ maanden>, ingaande op <Datum ingang> . Na afloop van deze overeenkomst zullen de bepalingen in de artikelen 4, 5, 6, deze zin van 7, 8 en 9 van toepassing blijven totdat de laatste termijn van 5 jaar welke ingevolge artikel 5 tijdens de duur van de overeenkomst is gaan lopen, is verstreken. Voorts zal S.C.B. Oey   ieder gebruik van de hem verstrekte schriftelijke terstond bij afloop van de overeenkomst staken en de schriftelijk verstrekte Informatie aan <naam in contract contractant2>  retourneren.

 

Artikel 8.

Indien Uitvoerder de verplichtingen in deze overeenkomst niet of niet volledig nakomt, zal hij door dit enkele feit per gebeurtenis aan <naam in contract contractant2>  een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete groot € 10.000  verschuldigd zijn, onverminderd het recht van <naam in contract contractant2>  op volledige schadevergoeding.

 

Artikel 9.

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing en geschillen over de uitvoering

daarvan zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

 

 

Aldus opgemaakt in tweevoud op <Datum opmaak>) te <Plaats opmaak> Ingangsdatum overeenkomst: <Aanvang overeenkomst>

 

Ondertekening

 

Naam Uitvoerder                                                         Naam <naam contractant2>

handtekening                                                                handtekening

 

 

 

Handtekening Uitvoerder                                             Handtekening<opdrachtgever>