Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden TEMPEC 

TEMPEC is statutair gevestigd te Alkmaar en opgenomen in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, onder dossiernummer 57065802.

Artikel 1.  Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen TEMPEC en Opdrachtgever, respectievelijk hun rechtsopvolgers. Meer in het bijzonder, maar niet beperkt tot, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op alle (toekomstige) diensten en opdrachten die TEMPEC en Opdrachtgever overeenkomen.
 2. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens gemaakt ten behoeve van alle partners en alle andere personen die voor TEMPEC werkzaam zijn, alsmede alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht door TEMPEC zijn ingeschakeld en andere personen voor wiens handelen of nalaten TEMPEC aansprakelijk zou kunnen zijn.
 3. TEMPEC zal bij de uitvoering van de haar verleende opdrachten en bij de selectie van door haar in te schakelen andere personen de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Voor alle opdrachten wordt de toepasselijkheid van artikel 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing.
 5. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 2.  Aanbod en totstandkoming overeenkomst

 1. Offertes van opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever is gegeven. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van deze informatie.
 2. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend en 14 dagen geldig, tenzij anders is aangegeven.
 3. De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
 4. Als de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is opdrachtnemer er niet aan gebonden. De opdracht komt dan niet volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft.
 5. Wijziging in de bevoegdheid van de Opdrachtgever of van haar vertegenwoordigers of gemachtigden, nadat een offerte is uitgebracht door TEMPEC zullen, ook al heeft inschrijving in de openbare registers plaatsgevonden, tegenover TEMPEC eerst van kracht zijn nadat zij daarvan schriftelijk in kennis is gesteld.

Artikel 3.  Looptijd en beëindiging van de overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de opdracht.
 2. TEMPEC is – onverminderd haar overige rechten op grond van de overeenkomst dan wel de wet – gerechtigd de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijk te ontbinden in geval van sub a. en b. en  te beëindigen ingeval van sub c.  in het geval opdrachtgever:
 3. aan TEMPEC valse, verkeerde en/of onvolledige gegevens heeft doorgegeven of wijzigingen niet tijdig heeft doorgegeven;
 4. één of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden niet nakomt en in verzuim verkeerd (in tegenstelling tot de aanhef van dit artikel 3.2 zal voor zover vereist opdrachtgever eerst in gebreke worden gesteld)
 5. wordt geliquideerd, faillissement c.q surseance van betaling heeft aangevraagd of in staat van faillissement is verklaard c.q. Surseance van betaling is verleend; schuldsanering heeft aangevraagd dan wel schuldsanering is verleend en/of de zeggenschap in opdrachtgever direct of indirect is gewijzigd en TEMPEC op redelijke gronden bezwaar daar tegen heeft
 6. Indien Opdrachtgever de overeenkomst voortijdig beëindigt, is Opdrachtgever verplicht de gemaakte kosten door TEMPEC en/of ingeschakelde derden te vergoeden.

Artikel 4.  Informatieverstrekking

 1. Opdrachtgever is gehouden TEMPEC op haar verzoek tijdig alle informatie te verstrekken, welke TEMPEC naar haar oordeel voor een correcte uitvoering van de Opdracht nodig heeft dan wel krachtens de wet verplicht is in te winnen. De informatie dient te worden verstrekt in de vorm en op de wijze als door TEMPEC verzocht.
 2. Opdrachtgever is voorts gehouden TEMPEC uit eigen beweging tijdig alle informatie te verstrekken, waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze voor een correcte uitvoering van de Opdracht van belang is of kan zijn.
 3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is. TEMPEC is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door onjuiste en/of onvolledige gegevens verstrekt door opdrachtgever en opdrachtgever vrijwaart TEMPEC voor vorderingen van derden jegens TEMPEC welke voortvloeien uit de verstrekking van onjuiste en/of onvolledige gegevens.5. De door Opdrachtgever verstrekte informatie wordt door TEMPEC niet langer bewaard dan nodig of dienstig is met het oog op de uitvoering van de Opdracht, doch in geen geval langer dan de wettelijk voorgeschreven bewaartijd voor boeken, bescheiden en andere gegevensdragers, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 5.  Uitvoering van de Opdracht en het betrekken van derden daarbij

 1. TEMPEC voert de werkzaamheden in het kader van de Opdracht en met inachtneming van hetgeen daarover tussen partijen is overeengekomen, uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen en met inachtneming van de informatie die zij, overeenkomstig artikel 4, heeft verkregen. De  verbintenissen die TEMPEC op zich neemt kwalificeren als inspanningsverbintenissen.
 2. De Opdracht zal door TEMPEC worden uitgevoerd met inachtneming van de voor de bij de uitvoering van de Opdracht betrokken beroepsbeoefenaren geldende algemene gedragsregels. TEMPEC is nimmer gehouden tot enig handelen of nalaten dat met de hiervoor bedoelde regels strijdig of onverenigbaar is.
 3. De door TEMPEC te verrichten werkzaamheden zullen niet (mede) gericht zijn op het ontdekken van fraude, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Indien de werkzaamheden naar het oordeel van TEMPEC aanwijzingen voor fraude opleveren, zal TEMPEC zulks onverwijld aan Opdrachtgever melden, waarbij TEMPEC gehouden is tot naleving van de voorschriften inzake fraudemelding die voortvloeien uit de geldende gedragsregels en wet- en regelgeving.
 4. TEMPEC heeft het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren onverminderd haar verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever.
 5. TEMPEC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de werkzaamheden of producten van derden voor zover deze derden zelf, via TEMPEC een overeenkomst met Opdrachtgever zijn aangegaan.
 6. Indien is overeengekomen dat de Opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan TEMPEC de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 6.  Wijziging van de Opdracht, meerwerk

 1. De door TEMPEC genoemde termijnen voor de uitvoering van de Opdracht zijn steeds richttermijnen en nimmer fatale termijnen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de Opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze of omvang van de Opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Indien door toedoen van Opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de opdrachtuitvoering, zal TEMPEC in overleg met Opdrachtgever de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk, zal TEMPEC Opdrachtgever daarover informeren en na diens toestemming de aanvullende kosten in rekening brengen.
 3. In afwijking van lid 2 zal TEMPEC geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling van de Opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan TEMPEC kunnen worden toegerekend.

Artikel 7.  Tarieven

 1. Indien partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, bedraagt het honorarium van TEMPEC een vast en vooraf afgesproken tarief zoals schriftelijk tussen partijen is vastgelegd in de opdracht tot dienstverlening. Dit tarief is opgebouwd uit een succesfee.
 2. Indien in afwijking van artikel 7.1 op uurtarief werkzaamheden worden verricht, zal het standaard tarief van EUR 75,- ex BTW worden gehanteerd indien niet een ander tarief schriftelijk is overeengekomen. Dit tarief is eveneens van toepassing op overeengekomen meerwerk of indien door toedoen van opdrachtgever door TEMPEC aanvullende werkzaamheden dienen te worden verricht.

Artikel 8.  Betalingsvoorwaarden

 1. De succesfee wordt direct ingehouden op de betaling aan opdrachtgever. TEMPEC maakt daags na het ontvangen van het verschuldigde bedrag van debiteur het geld over aan opdrachtgever. De door TEMPEC verzonden succesfee-factuur ontvangt opdrachtgever tegelijkertijd met de geldstorting. Over het factuurbedrag van TEMPEC is BTW verschuldigd.
 2. De succesfee wordt vastgesteld op de dag dat door TEMPEC het verschuldigde factuurbedrag inclusief BTW is ontvangen op een door TEMPEC aangegeven rekening. De succesfee is gebaseerd op het in opdrachtformulier vastgestelde percentage X (maal) het aantal dagen dat de vordering heeft uitgestaan. Het startmoment is de dag dat TEMPEC de opdracht van opdrachtgever ontving en TEMPEC het voorschot overmaakte op rekening van opdrachtgever.
 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag, Wet Schuldsanering of surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen van TEMPEC op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 4. Tenzij met toestemming van TEMPEC heeft opdrachtgever niet het recht verschuldigde bedragen te verrekenen met eventuele vorderingen die opdrachtgever op TEMPEC heeft.
 5. TEMPEC is gerechtigd haar facturen over te dragen aan een factoringmaatschappij. Opdrachtgever is bij overdracht verplicht zijn facturen, binnen de gestelde termijn, over te maken naar het opgegeven rekeningnummer van de factoringmaatschappij.

Artikel 9.  Aansprakelijkheid

 1. TEMPEC is slechts aansprakelijk voor directe schade door fouten en/of nalatigheden die een goed, met normale vakkennis en ervaring uitgeruste en zorgvuldig handelend, beroepsbeoefenaar had moeten vermijden. De aansprakelijkheid van TEMPEC voor directe schade geleden door opdrachtgever (op welke grond dan ook waaronder) is beperkt tot de door opdrachtgever betaalde bedragen voor de opdracht waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, met een maximum van € 1.000.000,-. De aansprakelijkheidsduur is beperkt tot 1 jaar na afronding van de opdracht
 2. TEMPEC is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, winstderving, rentederving, imagoschade, gemiste besparing en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
 3. TEMPEC is voorts niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt door handelen of nalaten van door Opdrachtgever bij de uitvoering van de Opdracht, betrokken derden, tenzij die schade mede is veroorzaakt door opzet of grove onzorgvuldigheid van TEMPEC.
 4. TEMPEC is evenmin aansprakelijk voor schade, welke slechts voorkomen had kunnen worden door een handelen of nalaten dat strijdig of onverenigbaar zou zijn geweest met de voor de bij de uitvoering van de opdracht betrokken beroepsbeoefenaren geldende gedragsregels, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove onzorgvuldigheid van Opdrachtnemer.
 5. TEMPEC is steeds bevoegd de schade van Opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe Opdrachtgever alle medewerking zal verlenen.
 6. Opdrachtgever vrijwaart TEMPEC en ingeschakelde derden voor aanspraken van derden ter zake van schade, welke verband houdt met of voortvloeit uit de door TEMPEC uitgevoerde Opdracht, indien en voor zover TEMPEC daarvoor krachtens het bepaalde in dit artikel niet jegens Opdrachtgever aansprakelijk is.

Artikel 10.  Geheimhouding

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. TEMPEC is gehouden de voor hem uit deze artikelen voortvloeiende geheimhoudingsverplichting eveneens op te leggen aan de door hem ter uitvoering van de Opdracht ingeschakelde derden.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, TEMPEC of de door TEMPEC ingeschakelde derden verplicht is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, dan is TEMPEC niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 3. TEMPEC is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever niet bevoegd de in lid 1 bedoelde informatie en/of resultaten voor een ander doel te gebruiken dan waarvoor zij krachtens aard, inhoud of strekking van de Opdracht bestemd zijn. Het voorgaande lijdt uitzondering ingeval TEMPEC voor zichzelf optreedt in een arbitrale, gerechtelijke of tuchtprocedure, waarbij het gebruik van die informatie en/of resultaten van belang kan zijn voor de uitkomst van de procedure.

Artikel 11.  Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. De rechten met betrekking tot alle (geestes-)producten, die door TEMPEC in het kader van de Opdracht worden gebruikt – waaronder begrepen analyses, modellen, overzichten, programmatuur, technieken e.d. – of die het resultaat zijn van de door TEMPEC krachtens de Opdracht verrichte werkzaamheden – waaronder begrepen adviezen, rapporten, verslagen, plannen, offertes van derden, producten van derden e.d. – berusten uitsluitend bij TEMPEC voor zover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen. In geen enkel geval beoogt de overeenkomst dergelijke intellectuele eigendomsrechten aan opdrachtgever over te dragen.
 2. Opdrachtgever is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TEMPEC niet bevoegd tot openbaarmaking of vermenigvuldiging van de in lid 1 bedoelde producten, noch tot gebruik daarvan voor een ander doel of terbeschikkingstelling daarvan aan andere personen, dan waarvoor of voor wie de betreffende producten bestemd zijn.
 3. In afwijking van het bepaalde in lid 2 is Opdrachtgever bevoegd de in lid 1 bedoelde producten aan een derde ter beschikking te stellen, mits:
 4. de terbeschikkingstelling geschiedt in het kader van een tussen Opdrachtgever en TEMPEC bestaand geschil over de uitvoering van bedoelde werkzaamheden dan wel over de resultaten daarvan, waaromtrent tussen partijen ondanks redelijk gevoerd overleg binnen redelijke tijd geen oplossing is bereikt;
 5. de derde lid is van een beroepsorganisatie die is ingesteld voor de discipline waartoe de betreffende werkzaamheden behoren en die als zodanig door TEMPEC voldoende representatief wordt geacht;
 6. TEMPEC behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 7. Opdrachtgever vrijwaart TEMPEC voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Opdracht worden gebruikt.
 8. Indien Opdrachtgever aan TEMPEC informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 12.  Reclames en Geschillen

 1. Reclames betreffende de door TEMPEC in rekening gebrachte bedragen en/of inzake de kwaliteit van de door TEMPEC geleverde diensten, dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na datum van de betreffende factuur respectievelijk na oplevering van de dienst schriftelijk door de opdrachtgever te zijn ingediend bij TEMPEC.
 2. Reclames geven de opdrachtgever geen recht op opschorting van de betaling
 3. In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen TEMPEC statutair gevestigd is, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

Artikel 13.  Vervaltermijn

Opdrachtgever is gehouden, indien hij van oordeel is, of blijft dat TEMPEC de Opdracht niet naar behoren of met de vereiste zorg heeft uitgevoerd, onverwijld schriftelijk aan TEMPEC kenbaar te maken en de daarop gebaseerde aanspraken binnen één jaar na dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving, dan wel binnen één jaar, nadat die kennisgeving had behoren te worden gedaan, in rechte geldend te maken, bij gebreke waarvan al zijn rechten en aanspraken te dier zake vervallen door het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn.

Artikel 14.  Toepasselijk recht

Op elke Opdracht tussen TEMPEC en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing; ook indien Opdrachtgever woonachtig of gevestigd is in het buitenland.

 

TEMPEC